NAIK-ÁTHK - Felhívás iroda és garázs bérletre

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4., a továbbiakban: NAIK) felhívást hirdet a Budakörnyéki Járási Földhivatal által 267/2 és 022/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Herceghalom Gesztenyés út 1. szám alatti NAIK ÁTHK telephelyén található

  • a főépületben egyenként kb. 15 m2 alapterületű, különálló, esetenként egybenyíló irodahelyiségek, legalább 1 éves bérletére, (felújítást részben igényel, érdemben bútorozatlan),
  • a garázssoron egyenként, kb. 20 m2 alapterületű, különálló 1 személygépjármű tárolására alkalmas garázsok, legalább 1 éves bérletre,
  • pavilonokban több különböző méretben található (20-200 m2) raktárhelyiségek, legalább 1 éves bérletre.

Az elbírálás szempontja a bérlemény éves bérleti díjának mértéke, melynek kialakításakor a ajánlattevőnek mérlegelnie szükséges, hogy az üzemeltetési, munkabiztonsági, fenntartási, javítási költségek a Bérlőt terhelik.

Az ajánlatot legkésőbb 2018. január 02. 16:30 óráig kell benyújtani a Herceghalom Gesztenyés út 1. szám alatt a recepción személyesen, vagy ezen címre megküldve 2 darab eredeti példányban. Az ajánlatban az ajánlattevő és a bérlemény adatai mellett rögzíteni kell a megajánlott bérleti díj havi összegét, a bérleti jogviszony idejének kezdő napját és időtartamát. Az ajánlat kötelezően tartalmazza a 2007. § CVI. 25. § (1) bekezdésben előírtaknak való megfelelést biztosító nyilatkozatot és az ajánlattevő kötelezettség vállalását a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésre vonatkozóan.

A bírálat során az egyes típusú helyiségek külön-külön kerülnek elbírálásra, azok egymással nem összekapcsolhatók. A NAIK az ajánlatokat a legmagasabb ajánlati ár alapján bírálja el. Ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre, ha nem áll a kizáró okok hatálya alatt és a bérleményben tervezett tevékenysége megfelel a bérlemény rendeltetésének és funkciójának illetve vállalja, hogy az általa végzett felújítások költségét nem hárítja át az Intézetre.

A NAIK a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt. A bérleti díj fedezetet nyújt a bérlemény használatára, a bérlemény környezetének takarítására, közvilágításra, a közös helyiségek intézményi rend szerinti használatára. A bérleti díj nem tartalmazza a felmerült rezsi jellegű költségeket az irodák és raktárak esetén. A fogyasztási almérők felszerelése a bérlő érdeke és kötelezettsége, melynek hiányában a fizetendő közüzemi díjak a bérlemény műszaki paraméterei alapján, az aktuális intézeti fogyasztások arányosításával kerülnek meghatározásra. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

A NAIK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerint szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A pályázatokat – esetleges hiánypótlást követően – a NAIK-ÁTHK 2018. január 05. napjáig elbírálja és döntést hoz a megajánlott bérleti díj alapján, a tervezett funkció figyelembevételével. A NAIK-ÁTHK a pályázókat a döntésről legkésőbb 5 munkanapon belül levélben értesíti.

A NAIK fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.

Kapcsolódó dokumentum:  Nyilatkozat minta - Bérleti pályázat

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.

Pályázati felhívások

A halastavak felfedezése - Videóverseny

Kutatói utánpótlást elősegítő program 5