Felhívás helyiség bérletre - NAIK ZÖKO

Utolsó frissítés: 2017. április 11. kedd

 

Felhívás helyiség bérletre
 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4., a továbbiakban: NAIK) felhívást hirdet a Kalocsa Járási Földhivatal által Kalocsa 3159/14 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Kalocsa Bátyai út 54. szám alatti telephelyén található 63+30 m2 nagyságú helyiség 2 éves bérletére. Az elbírálás szempontja a bérlemény célzott funkciója és a bérleti díj mértéke.

Az ajánlatot legkésőbb 2017. május 10-én 12:00 óráig kell benyújtani a  NAIK ZÖKO Kalocsa Obermayer tér 9. szám alatt, vagy ezen címre megküldve 2 darab eredeti példányban. Az ajánlatban meg kell adni a megajánlott bérleti díj havi összegét, és a bérlemény tervezett funkcióját. Az ajánlat kötelezően tartalmazza a 2007. § CVI. 25. § (1) bekezdésben előírtaknak való megfelelést biztosító nyilatkozatot és az ajánlattevő kötelezettség vállalását a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésre vonatkozóan.

A NAIK az ajánlatokat a legmagasabb ajánlati ár alapján bírálja el. Ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre, ha nem áll a kizáró okok hatálya alatt és a bérleményben tervezett tevékenysége megfelel a bérlemény rendeltetésének és funkciójának.

A NAIK a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt. A bérleti díj fedezetet nyújt a bérlemény használatára, a részleges takarítására, a fűtésre, a víz- és csatornahasználatra, a kommunális hulladék elszállítására, a világításra, a közös helyiségek intézményi rendszerinti használatára. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni. A bérleti szerződés időtartama alatt rendes felmondásnak nincs helye.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzítettkizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

A NAIKfelhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy anemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerintszerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

a)a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b)az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c)a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A pályázatokat a NAIK várhatóan 2017. május 15. napjáig elbírálja és döntést hoz a megajánlott bérleti díj alapján, a tervezett funkció figyelembevételével. A NAIK a pályázókat a döntésről legkésőbb 5 munkanapon belül levélben értesíti.

A NAIK fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.
 

Gödöllő, 2017. április 4.
 

                                                      Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Copyright 2014 Felhívás helyiség bérletre - NAIK ZÖKO.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free