NAIK-ÁTHK - Felhívás iroda, raktár és istálló bérletre

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4., a továbbiakban: NAIK) felhívást hirdet a Budakörnyéki Járási Földhivatal által 267/2 és 022/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Herceghalom Gesztenyés út 1. szám alatti NAIK ÁTHK telephelyén található 

  • a kísérleti telepi 423 m2 alapterületű baromfi istálló, legfeljebb 3 éves bérletére (téli tartáshoz fűtéskorszerűsítést igényel),
  • a főépületben található 95,6 m2 alapterületű egybefüggő 7 db iroda, legalább 3 éves bérletre (beköltözés előtt belső felújítást igényel),
  • a főépületben egyenként kb 15 m2 alapterületű, különálló, esetenként egybenyíló irodahelyiségek, legalább 1 éves bérletére, összesen 8 db helyiség (felújítás nem feltétlen szükséges, bútorozatlan),
  • az ún. C pavilonban található 283 m2 raktár és műhely, funkcióváltás esetén hosszú távú bérletre (komplex külső-belső felújítás szükséges).

Az elbírálás szempontja a bérlemény éves bérleti díjának mértéke, valamint az átvállalt felújítási munkálatok egy évre eső értéke.

Az ajánlatot legkésőbb 2017 július 31 12:00 óráig kell benyújtani a Herceghalom Gesztenyés út 1. szám alatt vagy ezen címre megküldve 2 darab eredeti példányban. Az ajánlatban meg kell adni a megajánlott bérleti díj havi összegét, és a bérlő által átvállalt felújítási összeg értékét. Az ajánlat kötelezően tartalmazza a 2007. § CVI. 25. § (1) bekezdésben előírtaknak való megfelelést biztosító nyilatkozatot és az ajánlattevő kötelezettség vállalását a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésre vonatkozóan.

A bírálat során az egyes helyiségek külön-külön kerülnek elbírálásra, azok egymással nem összekapcsolhatók. A NAIK az ajánlatokat a legmagasabb ajánlati ár alapján bírálja el, melynek során figyelembe veszi az átvállalt felújítás értékét is. Azonos ajánlati ár mellett az Kutatóintézeti tevékenységhez közeli szakmai szervezetek kerülnek preferálásra. Ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre, ha nem áll a kizáró okok hatálya alatt és a bérleményben tervezett tevékenysége megfelel a bérlemény rendeltetésének és funkciójának és vállalja, hogy az ajánlatában szereplő felújítást a bérleti időszakban elvégzi.

A bérleti időszak legkorábbi kezdete várhatóan 2017. szeptember 1. Az elvégzendő felújítások figyelembe vételével a türelmi idő 2018. január 1-ig áll fenn a szerződés kezdő időpontját illetően.

A NAIK a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt. A bérleti díj fedezetet nyújt a bérlemény használatára, a bérlemény környezetének takarítására, közvilágításra, a közös helyiségek intézményi rend szerinti használatára. A bérleti díj nem tartalmazza a felmerült rezsi jellegű és állatgondozással kapcsolatos költségeket. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

A NAIK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerint szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A NAIK a pályázókat a döntésről legkésőbb 5 munkanapon belül levélben értesíti.

A NAIK fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.

 

Kapcsolódó dokumentum:

Programajánló

2017. november 30., csütörtök

Pályázati felhívások

A halastavak felfedezése - Videóverseny

Kutatói utánpótlást elősegítő program 5