NAIK-MBK - Felhívás helyiség bérletre

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100.Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u.4.) képviseletében eljáró NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (NAIK-MBK) felhívást tesz közzé a 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. szám alatti épületében található  kutatási és egyéb célra hasznosítható 35,4 m2-es laborhelyiség (214-es számú helyiség)  364 napos bérletére.
Alapfelszereltségű berendezések igény szerint rendelkezésre állhatnak.  

Az elbírálás szempontja elsődlegesen a bérleti díj mértéke, a bérlemény célzott funkciója, a környezetvédelmi EU normáknak való megfelelés.

További felvilágosítás és a tárgyi eszközökkel kapcsolatos információ Czenéné Hájas Anna gazdálkodási csoportvezetőtől kapható a +36-28-526-100, czenene.hajas.anna@abc.naik.hu  elérhetőségeken.

Az ajánlatot legkésőbb 2019. július 31. 12:00 óráig kell benyújtani 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. fszt. 13/2. szám alatti helyiségben. Az ajánlatban meg kell adni a megajánlott bérleti díj havi összegét, és a bérlemény tervezett funkcióját.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Megtekintendő melléklet nyilatkozat

A NAIK-MBK a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt. A bérleti díj fedezetet nyújt a bérlemény használatára, a részleges takarításra, a fűtésre, a víz- és csatorna használatra, a kommunális hulladék elszállítására, a világosításra. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni.

Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerint szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

Pályázatokat az NAIK-MBK várhatóan 2019. augusztus 09. napjáig elbírálja.

Az NAIK-MBK fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.

Kapcsolódó dokumentum:

 

Programajánló

2020. szeptember 23., szerda - 2020. szeptember 24., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.