NAIK-EKI - Felhívás helyiség bérletre

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4, a továbbiakban: NAIK) felhívást hirdet a 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. szám alatti telephelyen található, alább felsorolt helységekre határozatlan idejű bérleti szerződéssel (3 hónapos felmondási idővel). Ajánlatot lehet tenni 1 vagy több tétel bérlésére.

 1. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a 3. sz. épület magasföldszintjén lévő zárt lépcsőházból, egy bejáraton keresztül megközelíthető 4,68 m2 alapterületű előtér, 5,04 m2 alapterületű konyha, 24,84 m2 alapterületű tartózkodó, 1,4 m2 területű „vizesblokk” és 3,0 m2 tároló helyiségek. A bérbe venni kívánt kizárólagos használati jogú helyiségek összes alapterülete 38,96 m2.

  Minimális bérleti díj összege (rezsi nélkül): 15.000 Ft. + ÁFA/hó
  Rezsi térítés (fix): 20.000 Ft. + ÁFA/hó

   

 2. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a 3. sz. épület alagsorában lévő zárt lépcsőházból, egy bejáraton keresztül megközelíthető összesen 46,4nm alapterületű helyiség, melyhárom helyiségből áll, egy 28nm-es, egy 5,8nm-es és egy 12,6nm-es helyiségek. az alábbi helyiségekből áll. A helyiségek bérleti szerződés alapján a Bérlő kizárólagos használatába kerülnek, de megközelítése egyéb bérlőkkel közös helyiségeken keresztül történik. Továbbá a bérlő a telephelyen 1-5 személygépkocsi számára kültéri parkoló helye(ke)t bérelhet, melyet saját maga és vendégei számára fenntartott parkolóként használhat. (1 parkoló hely bérlése kötelező).

  Minimális bérleti díj összege (rezsi nélkül): 50.000 Ft + ÁFA/hó
  Rezsi térítés (fix): 25.000 Ft + ÁFA/hó
  Parkoló hely (1 kötelező, max. 5 vehető bérbe): 10.000 Ft + ÁFA/db/hó.

   

 3. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a 5. sz. épület 2. emeletén zárt lépcsőházból, egy bejáraton keresztül megközelíthető 6,38 m2 alapterületű „előtér/labor”, ebből nyíló 10,73 m2 alapterületű „iroda/kislabor”. A bérbe venni kívánt saját használatú iroda, laboratóriumi célú helyiségek összes területe 17,11 m2. A bérlő szolgáltatási díj fizetésére kötelezett, mely alapján jogosultságot szerez a 2. emeleten elhelyezkedő 13 m2 alapterületű, az épület használói által közösen használt konyha, valamint a 2. emeleten elhelyezkedő mellékhelyiségek nem kizárólagos jogú használatára. Továbbá a bérlő a telephelyen 1-5 személygépkocsi számára kültéri parkoló helye(ke)t bérelhet, melyet saját maga és vendégei számára fenntartott parkolóként használhat (1 parkoló hely bérlése kötelező).

  Minimális bérleti díj összege (rezsi nélkül): 20.130 Ft + ÁFA/hó
  Szolgáltatási díj (közös helységek használata, fix): 5.000 Ft + ÁFA/hó
  Rezsi térítés (fix): 5.575 Ft + ÁFA/hó
  Parkoló hely (1 kötelező, max. 5 vehető bérbe): 10.000 Ft + ÁFA/db/hó.

   

 4. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a kerítésen belül 10 darab 2,5 méter széles parkoló hely személygépkocsi részére. Bejutás sorompóval ellátott fő kapun keresztül. Bérlő a bérlemény területének kizárólagos használatára jogosult, azonban az ingatlan parkolón kívüli területe az ingatlan mindenkori tulajdonosa, bérlői és egyéb használói közös használatában áll.

  A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményt kizárólag gépkocsi parkolás céljára használhatja, annak területén mást nem tárolhat, illetve más tevékenységet nem folytathat.
  Minimális bérleti díj összege: 15.000 Ft. +ÁFA/hó/gépjármű

   

A pályázati felhívásban szereplő 1- 4 tételazonosítóval ellátott bérleményegységek előzetes időpontegyeztetés alapján 2019. november 16.-ig megtekinthetők. Személyes megtekintési szándékot legalább 1 munkanappal előbb kérjük jelezni Kovács Nikolett gazdasági ügyintézőnél (kovacs.nikolett@eki.naik.hu).

Az ajánlatot legkésőbb 2019. 11. hó 18. nap. 24.00 óráig jelen felhívás mellékletében található „Pályázati lapon” elektronikusan, kovacs.nikolett@eki.naik.hu e-mail címre kell benyújtani. Az ajánlatban meg kell adni a megajánlott bérleti díj havi összegét, és a bérlemény tervezett funkcióját. Az ajánlat kötelezően tartalmazza a 2007. § CVI. 25. § (1) bekezdésben előírtaknak való megfelelést biztosító nyilatkozatot és az ajánlattevő kötelezettség vállalását a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésre vonatkozóan.

A NAIK az ajánlatokat a legmagasabb ajánlati ár alapján bírálja el. Ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre, ha nem áll a kizáró okok hatálya alatt és a bérleményben tervezett tevékenysége megfelel a bérlemény rendeltetésének és funkciójának.

A NAIK a nyertes ajánlattevővel határozatlan idejű bérleti szerződést köt. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni. A bérleti szerződés időtartama alatt bármely fél 3 hónapos, indoklás nélküli rendes felmondással élhet. A bérbeadó, a szerződéskötést követő első számlán 3 havi bérleti díjat, 3 havi szolgáltatási díjat és 3 havi közüzemi díjátalányt számláz ki óvadék címén, így a bérlő a rendes felmondási idő alatt a fenti díjak megfizetésétől mentesül.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

A NAIK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerint szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A pályázatokat a NAIK várhatóan 2019. november 22. napjáig elbírálja és döntést hoz a megajánlott bérleti díj alapján, a tervezett funkció figyelembevételével. A NAIK a pályázókat a döntésről legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikusan értesíti.

A NAIK fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.

Programajánló

2020. szeptember 23., szerda - 2020. szeptember 24., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.