NAIK-ÉKI - Felhívás helyiség és parkolóbérletre

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4, a továbbiakban: NAIK) felhívást hirdet a 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. szám alatti telephelyen található, alább felsorolt helységekre határozatlan idejű bérleti szerződéssel (3 hónapos felmondási idővel). Ajánlatot lehet tenni 1 vagy több tétel bérlésére.

  1. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a 3. sz. épület magasföldszintjén lévő zárt lépcsőházból, egy bejáraton keresztül megközelíthető 15,72 m2 alapterületű közös használatú előtér/labor, ebből nyíló 3,52 m2 alapterületű előtér és ebből nyíló 27 m2 alapterületű saját használatú „saroklabor”. A bérbe venni kívánt saját és közös használatú laboratóriumi célú helyiségek összes területe 46,24 m2. A 27 m2 alapterületű „saroklabor” a bérleti szerződés alapján Bérlő kizárólagos használatába kerül, de megközelítése egyéb bérlőkkel közös helyiségeken keresztül történik, míg a 15,72 m2 alapterületű előtér/labor, ebből nyíló 3,52 m2 alapterületű előtér egyéb bérlőkkel közös használatú. Valamint magasföldszinten elhelyezkedő 26,55 m2 alapterületű az épület használói által közösen használt tárgyaló/étkező, valamint a magasföldszinten elhelyezkedő mellékhelyiségek nem kizárólagos jogú használatára. Továbbá a bérlő a telephelyen 1-5 személygépkocsi számára kültéri parkoló helye(ke)t bérelhet, melyet saját maga és vendégei számára fenntartott parkolóként használhat (1 parkoló hely bérlése kötelező).

Minimális bérleti díj összege (rezsi nélkül): 56.000 Ft + ÁFA/hó

Szolgáltatási díj(közös helységek használata, fix): 25.000 Ft + ÁFA/hó

Rezsi térítés (fix): 40.000 Ft + ÁFA/hó Parkoló hely (1 kötelező, max. 5 vehető bérbe): 10.000 Ft + ÁFA/db/hó.

  1. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a 3. sz. épület magasföldszintjén lévő zárt lépcsőházból, egy bejáraton keresztül megközelíthető 15,72 m2 alapterületű előtér/labor, ebből nyíló 3,52 m2 alapterületű előtér, ebből 12,32 m2 területű „kis labor” helyiségek. A bérbe venni kívánt saját és közös használatú laboratóriumi célú helyiségek összes területe 31,56 m2. A 12,32 m2 kis labor jelen bérleti szerződés alapján Bérlő kizárólagos használatába kerülnek, de megközelítése egyéb bérlőkkel közös helyiségeken keresztül történik, míg a 15,72 m2 alapterületű előtér/labor, ebből nyíló 3,52 m2 alapterületű előtér egyéb bérlőkkel közös használatú. A bérlő szolgáltatási fix díjat fizet, mely alapján jogosultságot szerez a szintén a magasföldszinten elhelyezkedő 26,55 m2 alapterületű az épület használói által közösen használt tárgyaló/étkező, valamint a magasföldszinten elhelyezkedő mellékhelyiségek nem kizárólagos jogú használatára. Továbbá a bérlő a telephelyen 1-5 személygépkocsi számára kültéri parkoló helye(ke)t bérelhet, melyet saját maga és vendégei számára fenntartott parkolóként használhat (1 parkoló hely bérlése kötelező).

Minimális bérleti díj összege (rezsi nélkül): 71.000 Ft + ÁFA/hó

Szolgáltatási díj(közös helységek használata, fix): 25.000 Ft + ÁFA/hó

Rezsi térítés (fix): 24.000 Ft + ÁFA/hó

Parkoló hely (1 kötelező, max. 5 vehető bérbe): 10.000 Ft + ÁFA/db/hó.

  1. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a 3. sz. épület magasföldszint dél-keleti szárnyban zárt lépcsőházból, egy bejáraton keresztül megközelíthető 5,18 m2 alapterületű „előtér/labor”, ebből nyíló 7,13 m2 alapterületű „kislabor”, 36,22 m2 alapterületű „nagylabor’ és 27 m2 alapterületű „saroklabor” helyiségek. A bérbe venni kívánt saját használatú laboratóriumi célú helyiségek összes területe 75,5 m2. A bérlő szolgáltatási díj fizetésére kötelezett, mely alapján jogosultságot szerez a szintén a 3-as épület magasföldszintjén elhelyezkedő 26,55 m2 alapterületű az épület használói által közösen használt tárgyaló/étkező, valamint a magasföldszinten elhelyezkedő mellékhelyiségek nem kizárólagos jogú használatára. Továbbá a bérlő a telephelyen 1-5 személygépkocsi számára kültéri parkoló helye(ke)t bérelhet, melyet saját maga és vendégei számára fenntartott parkolóként használhat (1 parkoló hely bérlése kötelező).

Minimális bérleti díj összege (rezsi nélkül): 188.750 Ft + ÁFA/hó

Szolgáltatási díj(közös helységek használata, fix): 25.000 Ft + ÁFA/hó

Rezsi térítés (fix): 83.000 Ft + ÁFA/hó Parkoló hely (1 kötelező, max. 5 vehető bérbe): 10.000 Ft + ÁFA/db/hó.

  1. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a 5. sz. épület 2. emeletén lévő zárt lépcsőházból, egy bejáraton keresztül megközelíthető 17 m2 alapterületű iroda helyiség. A bérbe venni kívánt kizárólagos használati jogú helyiség összes területe 17 m2. A 2. emeleten elhelyezkedő 13 m2 alapterületű az épület használói által közösen használt konyha, valamint a 2. emeleten elhelyezkedő mellékhelyiségek nem kizárólagos jogú használatát, továbbá a bérlő jogosult, a telephelyen szükség esetén 1 db személygépkocsi számára kültéri parkoló helyet igénybe venni.

Minimális bérleti díj összege (rezsi nélkül): 20.000 Ft + ÁFA/hó Rezsi térítés (fix): 5.075 Ft + ÁFA/hó.

Parkoló hely (1 kötelező, max. 5 vehető bérbe): 10.000 Ft + ÁFA/db/hó.

  1. Budapest II. kerület, Herman Ottó u. 15. szám alatti telephely „üvegház-technológiai csarnok” területén található, 23 m2 alapterületű fűtés nélküli, ipari célú helyiség, a jelenleg használaton kívüli csarnok leválasztott részeként. Közüzemi jellegű költség nem merül fel.

Minimális bérleti díj összege: 1.000 Ft + ÁFA/hó.

  1. Budapest II. kerület Herman Ottó út 15. sz. alatti telephelyén a kerítésen belül 20 darab 2,5 méter széles parkoló hely személygépkocsi részére. Bejutás a sorompóval ellátott fő kapun keresztül. Bérlő a bérlemény területének kizárólagos használatára jogosult, azonban az ingatlan parkolón kívüli területe az ingatlan mindenkori tulajdonosa, bérlői és egyéb használói közös használatában áll.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményt kizárólag gépkocsi parkolás céljára használhatja, annak területén mást nem tárolhat, illetve más tevékenységet nem folytathat.

Minimális bérleti díj összege: 15.000 Ft + ÁFA/db/hó.

A pályázati felhívásban szereplő 1-6 tételazonosítóval ellátott bérleményegységek előzetes időpontegyeztetés alapján 2018. március 10-ig megtekinthetők. Személyes megtekintési szándékot legalább 1 munkanappal előbb kérjük jelezni Kaszás Judit gazdasági ügyintézőnél (kaszas.judit@eki.naik.hu).

Az ajánlatot legkésőbb 2018. március 11. 24.00 óráig jelen felhívás mellékletében található „Pályázati lapon” elektronikusan, kaszas.judit@eki.naik.hu e-mail címre kell benyújtani. Az ajánlatban meg kell adni a megajánlott bérleti díj havi összegét, és a bérlemény tervezett funkcióját. Az ajánlat kötelezően tartalmazza a 2007. § CVI. 25. § (1) bekezdésben előírtaknak való megfelelést biztosító nyilatkozatot és az ajánlattevő kötelezettség vállalását a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésre vonatkozóan.

A NAIK az ajánlatokat a legmagasabb ajánlati ár alapján bírálja el. Ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre, ha nem áll a kizáró okok hatálya alatt és a bérleményben tervezett tevékenysége megfelel a bérlemény rendeltetésének és funkciójának.

A NAIK a nyertes ajánlattevővel határozatlan idejű bérleti szerződést köt. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni. A bérleti szerződés időtartama alatt bármely fél 3 hónapos, indoklás nélküli rendes felmondással élhet. A bérbeadó, a szerződéskötést követő első számlán, az első havi bérleti és szolgáltatási díj, valamint közüzemi díjátalányon túl, további 3 havi bérleti díjat, 3 havi szolgáltatási díjat és 3 havi közüzemi díjátalányt számláz ki óvadék címén.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

A NAIK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerint szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

  1. a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
  2. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
  3. a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A pályázatokat a NAIK várhatóan 2018. március 13. napjáig elbírálja és döntést hoz a megajánlott bérleti díj alapján, a tervezett funkció figyelembevételével. A NAIK a pályázókat a döntésről legkésőbb 5 munkanapon belül elektronikusan értesíti.

A NAIK fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.
 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Programajánló

2019. november 6., szerda, 10:00
Helyszín: Körmendi Kulturális Központ 9900 Körmend Berzsenyi Dániel u. 11.